Editorial analysis and evaluation are provided by special methods developed in theory of translation.

Editorial analysis and evaluation results are issued in the form of Editing and Translation Studies conclusion stating the virtues of translation, its shortcomings and recommendations on the possibilities of improving it.

Редакторський аналіз і оцінка рукописів перекладів здійснюється за допомогою методів, випрацюваних перекладознавством.
Результати редакторського аналізу й оцінки рукописів перекладів оформляються у вигляді редакторсько-перекладознавчого висновка, в якому вказуються чесноти перекладу, його вади, а також рекомендації щодо можливостей його поліпшення.


 
 

Translation editing is based on Editing and Translation Studies analysis and evaluation of translation manuscript.

An editor works with a translator, discussing him/her
virtues of translation, its shortcomings and advises how  it would be possible to improve quality of translation.

A translator improves his/her translation as advised, but on his/her own until an editor accepts improvements.

In cases when a translator can't do improvement on his/her own editor takes over and together with translator edits translation.

This approach can be employed in cases when our editor can't work with translators in person at the same desk.

Редагування перекладу базується на редакторсько-перекладознавчому аналізові й оцінці рукопису перекладу.

Редактор працює з перекладачем, обговорюючи з ним/нею чесноти перекладу, його недоліки й радить, яким чином можливо поліпшити якість перекладу.


Перекладач самостійно поліпшує свій переклад відповідно до порад до тих пір, поки редактор не буде задоволений результатом.

У випадках, коли перекладач не може поліпшувати переклад самостійно, редактор бере справу в свої руки і разом з перекладачем редагує переклад.

Такий підхід може бути також застосований, коли наш редактор не має змоги працювати з перекладачем за одним столом.
 
 

As a publishing company, Ukraina, Inc offers full array of editing and publishing services:
> editorial analysis and evaluation of translation manuscript;
> translation editing;
> layout services;
> placing printing orders. 

Як видавниче підприємство, Україна, Інк пропонує повний набір редакційно-видавничих послуг:
- редакторський аналіз і оцінка рукопису перекладу;
- редагування перекладу;
- виготовлення оригінал-макету;
- розміщення замовлення у друкарні.