Ukraina, Inc offers the following translation expert services:
> Literary translation quality analysis and evaluation.
> Translation criticism.
> Business translation quality analysis and evaluation.
>Other document translation quality analysis and evaluation.

Analysis and evaluation are provided by special methods developed in theory of translation.

Expertise results are issued in the form of Translation Studies conclusion stating the virtues of translation, its shortcomings and recommendations on the possibilities of improving it.

Україна, Інк надає такі експертні послуги з перекладу:
> Аналіз і оцінка художнього перекладу.
> Критика перекладу.
> Аналіз і оцінка перекладу ділових документів.
> Аналіз і оцінка перекладу інших видів документів.

Аналіз і оцінка перекладів здійснюється за допомогою методів, випрацюваних перекладознавством.

Результати експеризи оформляються у вигляді перекладознавчого висновка, в якому вказуються чесноти перекладу, його вади, а також рекомендації щодо можливостей його поліпшення.
 
 

Translation certification is usually provided when somebody needs a certified translation (immigration services, educational institutions, etc.).

To certify their translations, translators working as sole proprietors use public notary services to confirm that a translator takes responsibility for quality of his/her translation.

Companies specializing in translation services do certification on their own employing experienced professional translators expertise.
 


Translation certification is being based on translation quality analysis and evaluation.

When a given translation does not meet quality requirements, Ukraina, Inc offers editing or re-translation services. Minor changes are free of charge when we work with electronic files.


Ukraina, Inc charges for translation certification $25.00 per document of up to four pages. Editing and translation cost can be found on other pages of this site.

Сертифікація перекладу зазвичай здійснюється, коли хтось потребує сертифікований переклад (для іміграційної служби, навчального закладу та ін.).
Перекладачі - приватні підприємці у таких випадках вдаються до послуг натаріуса, щоб засвідчити відповідальність за якість його/її перекладу.

Компанії, які спеціалізуються на наданні перекладацьких послуг, сертифікують переклади на основі залучення фахового досвіду досвідчених перекладачів.
Сертифікація перекладів грунтується на аналізові й оцінці якості перекладу.
Якщо даний переклад не відповідає критеріям якості, Україна, Інк пропонує редакторські послуги або новий переклад. Незначні редакторські зміни здійснюються безкоштовно, коли ми маємо справу з електронними файлами.
Україна, Інк за сертифікацію перекладу бере плату в розмірі $25.00 за документ обсягом до чотирьох сторінок. Вартість редагування та перекладу можна знайти на інших сторінках цього сайту.
 

      Contact Us |
      Зв'яжіться з нами